Правилници

Правилници, школски програм, прописи и препоруке

Стари статут школе

Статут – измене и допуне 2018

Статут – измене и допуне 2022

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о управљању сукобом интереса запослених

Правила понашања у установи 2018

Правила и понашања – измене и допуне 2018

Измене правилника о понашању у установи

Правилник о дициплинској одговорности ученика 2018

Измене правилника о дисциплинској одговорности ученика

Правилник о облачењу у основној школи

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика зa време боравка у школи 2018

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика 2023

Правилник о раду ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац

Правилник о заштити података о личности

Правилник о испитима

Пословник о раду Наставничког већа

Препоруке за почетак образовно-васпитног рада 2021

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022. години

Школски програм за период од 2022. до 2025. године

Одлука о усвајању школског програма од 2022. до 2025. године

Одлука о именовању лица за заштиту података о личности

Одлука о изменама и допуни Правилника о раду школе

Правилник о похваљивању и награђивању запослених

Одлука о изменама и допунама Правилника о награђивању и похваљивању учени

Одлука о забрани коришћења мобилних телефона

Акт – начин употребе мобилних телефона

Пословник о раду Школског одбора

Правилник о начину узбуњивања, о начину одређивања овлашеног лица и о другим питањима од јавног значаја за унутрашње узбуњивање у основној школи

Правилник о поклонима запослених