Правилници

Правилници, школски програм, прописи и препоруке

Стари статут школе

Статут – измене и допуне 2018

Статут – измене и допуне 2022

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правила понашања у установи 2018

Правила и понашања – измене и допуне 2018

Правилник о дициплинској одговорности ученика 2018

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика зa време боравка у школи

Препоруке за почетак образовно-васпитног рада 2021

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022. години

Школски програм за период од 2022. до 2025. године

Одлука о усвајању школског програма од 2022. до 2025. године

Правилник о испитима

Пословник о раду Наставничког већа